Google+ Badge

Rabu, 16 Oktober 2013

MKTS - 20. KAWASAN TANAH MINA DAN MUZDALIFAH


Sejarah Mina


 Mina merupakan tanah padang di kawasan Tanah Haram yang panjangnya + 3,5 km, terletak diantara dua bukit di kawasan perbukitan antara Makkah dan Muzdalifah.
Dengan pertumbuhan penduduk dan kota, serta perkembangan jamaah haji saat ini, kedua kota Mina dan Makkah hampir bersambung. Mina dicapai dari kota Makkah (arah timur laut Masjidil Haram) melewati jalan tol yang luas dan bebas hambatan sepanjang 7 km (4 km  melewati terowongan).  
Kata "Mina" artinya pengharapan. Diartikan demikian karena menurut riwayat, di kota ini Nabi Adam pernah mendapat bisikan akan memperoleh harapan untuk bertemu kembali dengan isterinya.  Tidak begitu lama setelah itu, dengan izin Alloh, beliau benar-benar bertemu dengan Hawa', tepatnya di atas Jabal Rahmah.
Orang-orang Arab menyebut suatu tempat yang dijadikan berkumpulnya orang banyak dengan sebutan Mina. Sehubungan dengan ini, Mina memang ditetapkan sebagai tempat menginap (mabit) dan berkumpulnya seluruh jamaah haji setelah selesai dari wuqufnya di 'Arafah, untuk melanjutkan prosesi manasik haji berikutnya, yakni melontar jumrah pada tangal 10 s/d 13 Dzulhijjah, dan sebagai tempat menginap pada hari tanggal 8 Dzulhijjah (sebelum berangkat ke 'Arafah pada pagi harinya) bagi jamaah haji yang melaksanakan program tarwiyah.

Mina dapat berarti tempat menumpahkan darah binatang. Dan kenyataannya, Mina merupakan tempat penyembelihan binatang korban di hari-hari nahr. 
Tempat-tempat penting di Mina antara lain  Jamarat, Masjid al-Khaif, Masjid al-Bai'ah,  Manhar (Tempat penyembelihan binatang), lembah Muhassir.

Jamarat : Tempat Pelemparan Jumroh
Kata Jamarot merupakan bentuk jamak dari kata Jumrah, yang berarti kumpulan batu-batu kecil (kerikil). Namun kata Jamarot akhirnya menjadi nama tempat pelemparan batu-batu kerikil (7 butir) oleh seluruh jamaah haji pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. 

Jamarot terdiri dari Jumrorul Ula, Jumrotul Wustho dan Jumrotul Aqobah. Dalam kondisinya sekarang, ketiga jumroh ini berupa bangunan tugu batu dengan ukuran tebal + 2 meter dan panjang  + 15 meter. Ketiganya terletak di daerah Mina.
Jumrotul Ula (jumrah pertama) disebut juga Jumrah shughro (jumrah kecil). Lokasinya di dekat Masjid Al-Khaif. Jumrotul Wustho (Jumroh tengah) disebut juga Jumroh tsaniyah (jumroh kedua), lokasinya di tengah-tengah antara Jumrotul Ula dan 'Aqabah, jaraknya + 150 meter dari Jumrotul Ula. Sedangkan Jumrotul 'Aqobah (jumroh besar) disebut juga Juimroh Tsalitsah (jumroh ketiga), lokasinya di dekat pintu gerbang kota Mina, berjarak + 190 meter dari Jumrotul Wustho.
Ketiga tugu Jamarot tersebut sebagai simbol dari setan yang sengaja didirikan untuk memperingati Nabi Ibrahim dalam usahanya mengusir dan melawan setan yang berusaha hendak menggagalkannya untuk melaksanakan perintah Alloh menyembelih putranya, Isma'il. Peristiwa ini kemudian diabadikan Alloh sebagai salah satu dari rangkaian manasik haji (Masya'irul Hajji), yang disebut "Melempar Jumroh".
Makna simbolik pelemparan jumroh. Melempar jumroh sebagai simbol memerangi dan mengusir setan. 7 kali lemparan batu sebagai simbol jumlah hari dalam seminggu. Nabi Ibrohim, Nabi Isma'il dan Siti Hajar merupakan simbol orang yang beriman dan bertaqwa dari berbagai jenis kelamin dan tingkatan usia (tua-muda, besar kecil, pria-wanita). Terkandung suatu makna, bahwa dalam rangka melaksanakan semua perintah Alloh dan menjauhi semua larangan-Nya, seluruh kaum beriman harus berusaha sekuat tenaga berperang melawan gangguan setan setiap waktu selama 7 hari dalam seminggunya. Artinya, tidak ada waktu dan hari libur untuk memerangi setan. 
Masjid Al-KhaifMasjid Khaif berlokasi di kaki gunung selatan Mina, dekat dengan tempat  pelemparan jumroh Ula. Di halaman masjid terdapat kubah cukup besar dan di tempat ini dulu pernah didirikan kemah Rosululloh. Di kemah ini beliau shalat 5 waktu (pada hari tarwiyah, 8 dzulhijjah) dan berkhutbah sewaktu haji wada’. Demikian pula para Nabi sebelumnya.
Abdurrahman bin Mu'adz menceritakan, bahwa Rosululloh pernah berkhutbah di sana. Beliau memerintahkan kaum muhajirin datang ke masjid, dan mereka berdatangan dari arah depan masjid. Kemudian menyuruh kaum anshar datang, dan mereka berdatangan dari arah belakangnya. Sejak saat itu, masjid ini didatangi orang banyak. (HR Abu Dawud).


Masjid Bai’ah

 

Masjid al-Bai’at terletak di Mina, 7 km dari Makkah, berjarak kurang lebih 300 meter dari Jumrah Aqabah. Masjid ini mempunyai nilai penting dalam sejarah perkembangan Islam, karena di tempat ini Rosulalloh menerima bai’at 12 orang laki laki  dari kabilah Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah. Mereka bertemu dengan Rosulalloh di Aqobah dan menggelar bai’at untuk beriman kepada Allah dan Rasul Nya, tidak mempersekutkan Nya, menta’ati perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya. Baiat ini dinamakan baiat Al-Aqobah pertama terjadi pada tahun 12 H.
Di tempat ini pula pada tahun 13 H, missi dari kota Yatsrib (Madinah) yang berjumlah 73 orang laki laki dan 2 orang perempuan datang kembali menghubungi Nabi saw untuk bertemu di Aqobah. Rosulalloh datang bersama pamannya Abbas menggelar bai’at kedua di Aqobah. Di sana terjadi kesepakatan untuk melindungi Rasulallah saw jika berhijrah ke Madinah, memerangi orang yang memerangi mereka dan berdamai dengan orang yang ingin berdamai dengan mereka. Rosulalloh meminta kepada missi dari Yatsrib agar memilih 12 orang diantara mereka berbaiat dengan apa apa yang telah disepakati. Dan dipilihlah 9 orang dari kaum Khazraj dan 3 orang dari kaum Aus. Bai’at ini dinamakan Baiat Al-Aqobah kedua.


Lembah Muhassir dan Terowongan Mu’ashim
Lembah Muhassir atau Wadi Muhassir terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Muhassir diambilkan dari kata "Hasr" yang artinya lemah, lemas, tak kuat.

 Kata Ibnu Taimiyah, lembah itu dinamakan demikian karena di lembah inilah gajah-gajah tunggangan tentara pimpinan Abrahah tiba-tiba lemas dan tidak mampu bergerak untuk melanjutkan perjalanannya menyerang Ka'bah. Dan di tempat ini pula para tentara tersebut dihancurkan Alloh. Bagi jamaah haji yang melewati lembah ini (dari Muzdalifah ke Mina) disunnahkan mempercepat jalannya dan kendaraannya.
Terowongan Mu'ashim yang lebih dikenal dengan Terowongan Mina ini berjarak 15 km sebelah timur dari kota Makkah  dan 2,5 km dari lokasi jamarat. Di sekitar terowongan merupakan lokasi perkemahan (mabit) jamaah haji dari Indonesia dan Asia Tenggara. Terowongan inilah yang dilewati jamaah haji Indonesia setiap kali melempar jumroh.

Terowongan Mu'ashim menjadi terkenal setelah terjadi tragedi Mina pada musim haji 1411 H tanggal 2 Juli 1990 yang memakan korban tidak kurang dari 1.400 orang didalam terowongan ini, 659 orang diantaranya berasal dari Indonesia. Diantara penyebabnya karena terowongan ini merupakan satu-satunya terowongan yang menghubungkan lokasi perkemahan dengan jamarat, dan digunakan untuk dua arus bolak-balik. Saat itu  jumlah jamaah yang masuk terowongan luar biasa banyaknya, penuh sesak dengan para jamaah haji yang hendak pergi ke jamarat dan yang kembali ke perkemahan, sehingga ketika terjadi kecelakaan, yakni ketika 7 orang jatuh dari jembatan di mulut terowongan, terjadilah kepanikan. Mereka yang sudah berada didalamnya tidak bisa bergerak. Jamaah yang lemah fisik jatuh terinjak-injak, lalu mati.
Setelah tragedi ini, Pemerintah Arab Saudi membuatkan satu terowongan lagi di sebelahnya yang dikerjakan dalam waktu kurang dari satu tahun.  Pada musim haji tahun 1991 sampai sekarang, terowongan Mu’ashim tidak lagi angker. Para jamaah yang pergi ke jamarat dan kembali lagi ke perkemahan terasa aman melewati terowongan yang berbeda. Didalam kedua terowongan ini dilengkapi dengan lampu penerangan yang cukup, blower penyedot udara dan kipas angin yang begitu banyak.

MUZDALIFAH
Muzdalifah" merupakan isim fa'il dari fi'il madhi "izdalafa" yang artinya maju dan mendekat. Dinamakan demikian karena jamaah mendatangi Muzdalifah pada permulaan atau tengah malam, atau karena tempat ini jaraknya sangat dekat dengan Mina.

 Menurut riwayat, Nabi Adam dan siti Hawa saling mendekat dan berkumpul di Muzdalifah beberapa saat setelah keduanya bertemu di Jabal Rahmah (padang Arafah).
Muzdalifah terletak diantara Mina dan Arafah. Batas-batasnya ialah dari lembah Muhassir sampai al-Ma'zamah (dua bukit yang saling berhadapan, yang dipisahkan dengan jalan) sepanjang 4 km, dengan luas seluruhnya 12,25 km persegi.
Di Muzdalifah ini para jamaah haji melakukan mabit (menginap) minimal sampai tengah malam sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Rosululloh sendiri berangkat dari 'Arafah menuju ke Muzdalifah setelah matahari tenggelam (waktu maghrib) dan menginap di tempat ini sampai pagi hari (subuh). Beliau juga menjamak ta'khir maghrib dan isya' di tempat ini.

Masjid Masy'aril HaramMasjid Masy’aril Haram terletak di Muzdalifah, berjarak 5 km dari Masjid Al-Khaif di Mina dan 7 km dari Masjid Namirah di Arafah. Kondisi masjid saat ini diperluas dengan halamannya yang begitu luas untuk mabit. Panjang masjid 90 m (dari arah timur ke barat), lebarnya 56 m, dengan luas seluruhnya 5040 m persegi, sehingga mampu menampung 12.000 jamaah. Masjid ini dilengkapi dengan fasilitas AC, air bersih, toilet, kamar mandi dan pelayanan kesehatan.  


MKTS 16. MAS'A, Tempat Sa'iMas'a yang artinya tempat sa’iy merupakan sebutan bagi tempat sepanjang + 395 meter yang menghubungkan antara bukit Shafa (arah selatan) dan bukit Marwa (arah utara) yang dibangun untuk para jamaah yang melakukan sa'iy sebanyak 7 kali bolak-balik. Sekali melakukan sa'iy sama artinya dengan berjalan sepanjang  hampir  3 km (7 x 395 m = 2.765 meter).
Shafa, Marwa dan Mas'a ini terletak di arah timur Ka'bah, bersandingan dan menyatu dengan bangunan Masjidil Haram. Meski demimian, status hukum Mas’a bukan termasuk masjid, sehingga orang yang berhadats kecil atau wanita yang sedang haidh boleh melakukan sa'iy.
Bukit Shafa merupakan bukit kecil yang berjarak +130 m sebelah tenggara dari Ka'bah. Dari bukit Shafa inilah ibadah Sa'iy dimulai.
 Bukit Shafa, tempat memulai Sa'iy
Sedangkan Bukit Marwa adalah bukit kecil yang berjarak + 300 meter sebelah timur laut dari rukun syami Ka'bah. Di bukit inilah ibadah Sa'iy berakhir.
Bukit Marwah, tempat berakhirnya Sa'iy
Kedua bukit ini sekarang berada didalam bangunan Mas'a. Keduanya menjadi saksi banyak peristiwa penting sepanjang sejarah manusia, diantaranya :
1). Sewaktu turun perintah berdakwah secara terang-terangan, Rosululloh mengundang kaum kafir qurais, lalu beliau naik ke bukit Shafa dan mengajak mereka beriman. Namun mereka justru mencemooh beliau.
2). Menurut riwayat Ibnu Abbas, kaum Quraisy pernah meminta Nabi berdoa agar bukit Shafa dijadikan emas, sehingga mereka mau beriman. Malaikat Jibril lalu menemui beliau seraya menyampaikan firman Alloh, "Jika Aku menghendaki, bisa saja Shafa akan berubah menjadi emas buat mereka. Namun bila mereka ingkar setelah itu, Aku akan timpakan kepada mereka azab pedih yang belum pernah ditimpakan kepada seluruh jagad raya. Dan jika Aku menghendaki, Aku bukakan bagi mereka pintu taubat dan rahmat". Nabi Saw tidak menuruti kemauan mereka, seraya mengatakan kepada Jibril, "Aku ingin pintu taubat dan rahmat buat mereka"
3). Abu Jahal berlaku kasar : menyakiti dan memukul Nabi di Shofa. Begitu mendengar pemukulan ini, paman Nabi (Hamzah bin Abdul Mutholib) yang saat itu belum beriman sangat marah, lalu mendatangi Abu Jahal dan memukulnya dengan busur panah sambil memberitahukan keislaman-nya : "Bagaimana kamu berani menyakiti keponakanku, sementara aku sudah berada didalam agamanya!".
4). Sewaktu peristiwa Fat-hu Makkah, Nabi menyuruh pasukan pimpinan Khalid bin Walid memasuki kota Makkah lewat dataran rendahnya. Mereka lalu berhenti dan berkumpul di Shofa.
5). Setelah berhasil menundukkan kota Makkah, Nabi mencium Hajar Aswad dan ber-thawaf, lalu naik ke atas bukit Shofa dan berdoa sambil menghadap ke Ka'bah.
Di bukit Shofa, beliau menjamin keamanan penduduk Makkah seraya mengatakan, bahwa siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, atau meletakkan senjatanya, atau menutup pintu rumahnya, atau masuk ke Masjidil Haram, maka akan dijamin keamanannya.
Di bukit Shofa, beliau memberikan ampunan secara umum kepada seluruh penduduk Makkah yang pernah menyakiti dan memusuhi beliau.
Dan di bukit Shofa pula, beliau menerima bai'at keislaman penduduk Makkah, termasuk keislaman Hindun isteri Abu Sufyan.
6).      Mengomentari turunnya ayat 82 surat an-Naml, Rosululloh bersabda: "Bersegeralah kalian bekerja sebelum terbenam dan terbitnya matahari (dari barat), dan sebelum datangnya Dajjal dan binatang melata (Dabbah)".
Dari mana keluarnya binatang melata / dabbah tersebut?. Para ulama menjelaskan bahwa keluarnya adalah dari bukit Shofa yang berada di gugusan Jabal Qubaisy di lokasi Masjidil Haram.
Alloh juga menjadikan kedua bukit ini sebagai salah satu syi'ar haji, sebagaimana firman-Nya, yang artinya :
"Sesungguhnya Shofaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Alloh. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati,  sungguh Alloh Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui." (QS Al-Baqarah,[2] : 158)
Kondisi Mas'a Saat Ini
Dahulunya, Mas'a (tempat sa'iy) merupakan tanah yang berliku-liku, curam dan naik-turun. Sedikit demi sedikit Mas'a diperbaiki dan direnovasi sampai seperti keadaannya sekarang.
Ketika itu Mas'a ditempati berjualan (pasar). Di kanan kirinya tersebar toko dan warung, antara Masjidil Haram dan Mas'a dipisah oleh bangunan-bangunan. Jadinya, para jamaah haji melakukan sa'iy di tengah-tengah pasar. Oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, pasar (toko dan warung) dan bangunan-bangunan tersebut dipugar, lalu dijadikan sebagai bangunan yang menyatu dengan Masjidil Haram. 
Bangunan Mas'a terdiri dari empat lantai : lantai bawah tanah tidak dipakai untuk sa’i tetapi untuk lewatnya orang-orang yang ingin memasuki  Masjidil Haram dari arah timur Mas’a. Lantai dasar dan dua lantai di atasnya untuk sa’i. Lantainya terbuat dari batu marmer. Panjangnya kira-kira 395 meter mulai dari ujung dinding di atas bukit Shafa sampai ujung dinding yang ada di bukit Marwa. Lebarnya + 20 meter. Dan saat ini (sejak tahun 2008) lebarnya ditambah 20 meter lagi, sehingga lebar seluruhnya menjadi 40 meter.
 Mas'a lama lantai dasar, lebar 10 m x 2 = 20 m
 

 Mas'a jadid (tempat sa'i baru) Lantai dasar, lebar 20m x 2 = 40 m

Mas'a baru lantai atas

Mas’a lantai dasar setinggi  + 11,75 m dan 2 lantai atas setinggi 8,5 m. Di lantai yang paling rendah (wadi), orang lelaki disunnahkan berjalan cepat / berlari-lari kecil, yang ditandai dengan dua tanda lampu hijau. Di atas Mas'a ini diberi atap peneduh dari beton, sehingga membuat para jamaah merasa nyaman dan tidak tersengat sinar matahari. 
Di atas Mas'a lantai dasar antara Shofa dan Marwa terdapat jembatan penyeberangan orang-orang yang ingin keluar-masuk Masjidil Haram, sehingga tidak mengganggu orang yang sedang sa'iy.
Mas'a lantai bawah/dasar dibuatkan dua jalur perjalanan. Satu jalur untuk tempat berjalan dari Shofa ke Marwa, dan satu jalur lainnya untuk tempat berjalan dari Marwa ke Shofa. Sedangkan di tengah-tengah antara keduanya terdapat jalur khusus untuk kereta dorong / kursi roda bagi jamaah usia lanjut, orang sakit dan lumpuh. 
Sa'i dengan kursi roda di jalur khusus

MKTS - 15. Maqam Ibrahim

Maqom bukan diartikan kuburan, akan tetapi adalah bekas pijakan kaki (bahasa jawanya petilasan tapak kaki). Maqom Ibrohim, menurut sejarahnya, merupakan batu tempat berpijak kaki Nabi Ibrahim ketika meninggikan tembok Ka'bah. Batu ini bisa naik-turun secara otomatis, sesuai kehendak beliau. (HR Tirmidzi). 


Maqam Ibrahim
Batu Maqom dengan ukuran tinggi 20 cm, lebar setiap sisinya 36 cm tersebut nampak terukir bekas atau jejak kedua telapak kaki beliau yang masing-masingnya berkedalaman 10 cm dan 9 cm, panjang 22 cm, dan lebar 11 cm. Tidak nampak bekas jari-jarinya, mungkin sudah hilang/hapus akibat terlalu sering diusap dan dipegang banyak orang, dan juga terkena hujan dan panas, apalagi batu maqom ini ribuan tahun dalam keadaan terbuka dan tidak dimasukkan kedalam wadah tertutup seperti keadaannya sekarang.
 
Maqam Ibrahim tersimpan di kotak kaca kristal


Saat ini, batu Maqom Ibrohim diletakkan didalam kotak kaca kristal dengan rangka tembaga. Bagian luarnya dilapisi kaca bening setebal 10 mm yang tahan panas dan anti pecah, sehingga Maqom Ibrohim dapat dilihat dengan jelas dari luar. Batu tersebut diletakkan di atas marmer putih dilapisi granit agak kebiru-biruan.


KEUTAMAAN DAN KEMU'JIZATAN MAQOM IBRAHIM

Maqom Ibrohim merupakan salah satu kemukjizatan yang diberikan Alloh kepada Nabi Ibrohim, sebagaimana yang difirmankan Alloh dalam QS Ali Imran ayat 97, yang artinya: "…Padanya (Baitullah) terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) Maqom Ibrohim; …."
1). Batu Maqom Ibrohim berasal dari bebatuan surga, sebagaimana Hajar Aswad.
2). Di atas Maqom Ibrahim nampak jelas bekas jejak kedua telapak kaki tanpa alas Nabi Ibrahim. Menurut riwayat dari sahabat Jahm ibn Hudzaifah al-Qurasyi, jejak telapak kaki Nabi Ibrahim mirip dengan telapak kaki Rosululloh.
3). Maqom tersebut dapat naik dan turun secara otomatis sesuai yang dibutuhkan oleh Nabi Ibrahim sewaktu meninggikan tembok bangunan Ka'bah .
4). Keabadiannya sepanjang sejarah para Nabi. Walaupun ada usaha pencurian dan adanya terpaan cuaca atau badai di Masjidil Haram selama ribuan tahun, kondisi Maqom Ibrohim tetap terpelihara dengan baik sampai sekarang, bahkan sampai kiamat. Ini tentu suatu kemukjizatan, apalagi dulu Maqom Ibrohim dalam keadaan terbuka, tanpa adanya penutup dan pengaman.
5.  Terjaga dan luput dari penyembahan kaum musyrikin. Orang-orang arab jaman jahiliyah mayoritas menyembah batu-batu berhala, namun tidak ada seorang pun yang menyembah batu Maqom Ibrohim.

Shalat sunat Thawaf di belakang Maqam Ibrahim
6). Disunnahkan sholat sunnah sehabis melakukan thowaf di belakang Maqom Ibrahim. Ini menunjukkan keutamaannya, dan keutamaan shalat di situ. Oleh karena itu pula, di tempat inilah Imam sholat berdiri untuk semua macam shalat berjamaah di lokasi Masjidil Haram.